VKLJUČITEV OSNOVNE ŠOLE KUZMA V MREŽO ZDRAVIH ŠOL

Osnovna šola Kuzma se poleg vzgojno izobraževalnega dela aktivno vključuje tudi v razne projekte, projektna dela, aktivnosti in dejavnosti, v okviru katerih skrbi, spodbuja in podpira zelo dobro medgeneracijsko povezanost in sodelovanje, v okviru razvijanja dobre medsebojne komunikacije in konstruktivnega reševanja problemov skrbi za pozitivno samopodobo vseh učencev ter tako spodbuja razvijanje dobrih medsebojnih odnosov tako med učenci, sodelavci in tudi v okviru širšega lokalnega prostora.

Zelo velik poudarek dajemo samim Eko vsebinam, torej zdravemu načinu življenja, pomenu gibanja in zdravi prehrani vseh, ki smo vpeti v vzgojno izobraževalni program.

Osnovna šola Kuzma je tako vključena v projekt Simbioza in Sadeži družbe, v okviru katerih ima tudi naziv Simbioza šole. Prav tako je zelo aktivna na področju delovanja Eko šole, kjer se prav tako lahko ponaša z vsakoletno potrditvijo eko zastave, pridobljen pa imamo tudi naziv Planetu Zemlja prijazna šola. Zelo aktivni smo tudi na področju kulturnega udejstvovanja, za kar smo v lanskem šolskem letu pridobili tudi naziv Kulturna šola.

Tudi v okviru raznih dni dejavnosti, v okviru interesnih dejavnosti in ur oddelčne skupnosti  izvajamo dejavnosti, ob katerih imajo učenci priložnost spoznavati sebe v komunikaciji in v interakciji z drugimi, spoznavajo norme in vrednote sovrstnikov, ob katerih pri učencih spodbujamo pozitivno samopodobo, zavedanje edinstvenosti, neponovljivosti in unikatnosti. Učenci tako krepijo spoštovanje do samega sebe in razvijajo zaupanje v lastno vrednost. Pri učencih tako strokovni delavci spodbujamo razmišljanje o pozitivnih vedenjskih vzorcih in prosocialnih veščinah ter jih učimo konstruktivnega reševanja problemov.

Na šoli se zavedamo, da sta zdravje in dobro počutje zelo pomembna segmenta za dosego boljših rezultatov vzgojno izobraževalnega dela. Le kdor se dobro počuti, je lahko aktiven udeleženec vzgojno izobraževalnega procesa. Ob tem pa se je potrebno tudi zavedati, da gre za celostni pristop k zdravju, ki ga lahko dosežemo tako, da aktivnosti sistematično načrtujemo s pomočjo različnih oblik in metod dela ter v okviru različnih dejavnosti (preko učnega načrta, interesnih dejavnosti, dni dejavnosti, projektov,…). Izrednega pomena je tudi vključitev staršev in širšega lokalnega prostora. Ob vključitvi v mrežo Zdrave šole bodo tako aktivnosti in dejavnosti še bolj poglobljene in sistematične. Zelo nepogrešljiva je tudi izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse z drugimi šolami ter izobraževanja, za kar imamo s vključitvijo v Zdravo šolo nedvomno veliko priložnosti in možnosti.

Suzana FARIČ, univ.dipl.soc.ped.

vodja tima Zdrave šole na OŠ Kuzma